Norsk Kulturråd

Tilskot til musikkensemble (ensemblestøtte)
Stønad til musikkensembler har som føremål å styrke musikkensembla og gje dei gode rammer for å skape og formidle musikkproduksjonar på høgt nivå, samt styrke musikkensembla sin kunstnarlege identitet og utvikling. Søknadsfrist ein gong i året

Tilskot til musikarar (musikerordningen)
Ordninga har som føremål å auke turnéverksemda og konsertproduksjon og å styrke rammevilkåra for profesjonelle musikarar. Ordninga skal vere sjangeruavhengig og her kan også solistar søke.
NB: Løpande søknadsfrist.

Innspelingar
Tilskot til innspeling og utgjevingar av musikk det er eit særskilt behov for å støtte, eller som det av musikkhistoriske grunnar er viktig å sikre blir dokumentert og vert tilgjengeleg. Eit av tiltak som vert støtta er innspelingar som dokumenterer utøvartradisjonar i Noreg, innan norsk folkemusikk både innan slåttespel, kveding og bygdedans.

Fond for utøvende kunstnere

Fond for utøvende kunstnere gir støtte til prosjekt der profesjonelle, utøvande kunstnarar deltek, og til innspelingar som vert gjort i Noreg. I båe høve må utøvarane bo og i all hovudsak ha si verksemd i Noreg. Fondet har seks tildelingar i året.

Fond for lyd og bilde

Her kan du søke om tilskot til mellom anna konsertar, turné, innspeling, tekstproduksjon. Fond for lyd og bilde har to søknadsfrister i året: 1. februar og 1. september.

STIKK

Er du artist, ensemble eller band og skal spele på ein offentleg konsert eller festival i utlandet, kan du søke om reisestøtte. MIC administrerar to ordningar, ein for reiser til industriland og ein for prosjekt i den tredje verda (03-land). Det er tre søknadsrunder kvart år og det er berre utøvaran sjølv, eller ein representant for denne (manager), som kan søke.

Rådet for folkemusikk og folkedans

Rådet for folkemusikk og folkedans har fire tilskuddsordninger

Tiltaksmidler
Her kan du søke om midler til feltarbeid, faglig bearbeidelse av innsamlet materiale, utgivelse av bøker, fonogram og videogram (DVD), utviklingsarbeid, opplæring m.m.

Arbeidsstipend
Her kan du søke om midler til undervisningsprosjekter, feltarbeid, arbeid med den norske folkedanstradisjonen, arbeid med instrumentbyggertradisjonene m.m. Det kan også søkes stipend til andre formål.

Større prosjektmidler
Her kan du søke midler til større undervisningsprosjekter i folkedans spesielt rettet mot kulturskolene. Også andre typer prosjekter kan komme i betraktning ved tildelingen.

Små og raske midler (NB: Ny ordning!)
Her kan du søke om midler til kurs, mindre seminarer, feltarbeid, egen kompetanseheving m.m. Søknadssummen til denne ordningen kan ikke være høyere enn kr. 8.000. Søknadene i denne ordningen vil bli behandlet fortløpende, og søkerne vil derfor få svar relativt raskt.

NB : denne støtteordningen har løpende søknadsfrist.

Søknadene blir handsama to gonger i året.

Nordisk Kulturfond

Nordisk Kulturfond er eit nordisk samarbeidsorgan, som har som oppgåve å støtte kultursamarbeid mellom dei nordiske landa. Nordisk Kulturfond deler årleg ut omkring 25 millionar danske kroner til kulturprosjekt i Norden eller nordiske prosjekter utanfor Norden.

TONO-stipend

TONO deler kvart år ut stipend til sine medlemer. Alle opphavsmenn/kvinner som har hatt forvaltningskontrakt med TONO i minst 3 år, kan søke om TONOs stipend. Søkarane skal normalt ha hatt ei gjennomsnittleg avrekning for framføring i Norge dei tre siste åra på minimum kr.3000.